• Chocolade met logo
 • Bonbons met logo
 • logobonbons
 • reclame chocolade
 • Snelle levering
 • Verse Belgische Chocolade
 • 30 jaar ervaring
 • Uitvinders van logo op chocolade

Privacy en Disclaimer


Privacy

LogoChoc BV, gevestigd aan de Max Havelaardreef 190, 4906BD te Oosterhout (hierna: LogoChoc, ons of wij), respecteert de privacy van de bezoekers van de websites www.LogoChoc.nl en van haar klanten die via deze website een bestelling plaatsen. In dit privacy beleid wordt uiteengezet welke informatie van de bezoeker wordt verzameld en hoe wij deze informatie gebruiken en beschermen. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LogoChoc houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als LogoChoc.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Privacy verklaring LogoChoc

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Alle informatie, waaronder persoonsgegevens, die LogoChoc verzamelt gedurende het bezoek/gebruik van de website(s), zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Dit privacy beleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar LogoChoc.nl bevatten of waarvan een link op onze website staat.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn zullen worden verwijderd. Je kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens van LogoChoc.

Registratiesysteem

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je je eerst registreren. Door middel van jouw registratie geef je toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens. Na registratie bewaren wij via de door jouw gebruikersnaam de door jouw opgegeven persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres (en indien van toepassing de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling is bestemd) en de gegevens van eerder door jou gedane bestellingen. De grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de koopovereenkomst, facturering en betaling en om je een overzicht van de door jou gekochte producten te geven. 

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens aan derden verstrekken wanneer dat noodzakelijk is in het kader van een koopovereenkomst die je met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. Zo verstrekken wij jouw naam en adresgegevens aan de door ons gebruikte vervoerder om de bestelling te kunnen bezorgen. Wanneer je met een creditkaart of vergelijkbaar systeem wilt betalen, geven wij jouw kaartgegevens door aan onze bank ter autorisatie van de transactie. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. 

Bij de verwerking van je gegevens en de levering van onze producten en diensten zoals hierboven omschreven kan LogoChoc samenwerkende partners of (sub)bewerkers inschakelen. LogoChoc maakt onderdeel uit van Refra Trading BV en kan ook overige aan haar gelieerde vennootschappen inschakelen voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet, waarbij jouw persoonsgegevens als onderdeel van de gegevens, verwerkt kunnen worden.

De persoonsgegevens worden voor LogoChoc opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode waarin de overeenkomst valt en waarin het account bestaat, daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Uw gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen.

E-mail en nieuwsbrief

Wanneer je een contact- of aanmeldformulier op de website(s) invult, of ons een email stuurt, worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Als je het niet langer op prijs stelt om onze commerciële informatie, zoals onze nieuwsbrief, te ontvangen, kun je je via de afmeldlink, die aanwezig is in iedere mailing, afmelden. De persoonsgegevens worden door LogoChoc opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat men aangemeld is. Mochten hier vragen over zijn, kan er altijd contact worden opgenomen met onze klantenservice. 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Openbaarmaking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken. Waar nodig zullen de gegevens enkel ter beschikking worden gesteld aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van de diensten van LogoChoc. De werknemers van LogoChoc en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van dit beleid te respecteren. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, met uitzondering van Google Analytics en Mailchimp. Zowel Google als Mailchimp zijn gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Mocht je hier vragen over hebben, kan er altijd contact worden opgenomen met onze klantenservice.

Bewaartermijn

LogoChoc bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden voor LogoChoc opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode waarin de overeenkomst valt en waarin het account bestaat, daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Gebruik van cookies

LogoChoc maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Wij gebruiken de informatie verkregen door middel van het cookie om jou passende producten te tonen en de site te optimaliseren naar jouw wensen en voorkeuren.

LogoChoc maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Ook Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze gegevens die wij verzamelen via Google Analytics zijn anoniem. Door gebruik te maken van de website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten. 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Mocht je hier vragen over hebben, kan er altijd contact worden opgenomen met onze klantenservice.

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt te allen tijde recht op inzage, rectificatie of anonimisering van de persoonsgegevens welke wij hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van de jouw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Neem hiervoor contact met ons op.

 Wijzigingen en vragen

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

LogoChoc behoudt zich het recht om dit privacy beleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op de website(s) publiceren, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons gebruikt en beschermd worden en de omstandigheden waaronder wij je gegevens aan derden verstrekken.

Mocht je vragen hebben over dit privacy beleid of over jouw gegevens, kun je altijd contact opnemen met de klantenservice van LogoChoc. Dit kan via de website of per telefoon 0162 423571. Ook kun je de klantenservice bereiken via e-mail

(info@LogoChoc.nl) of per brief naar Max Havelaardreef 190, 4906BD Oosterhout.


Disclaimer

 • Geen van de gegevens van deze website mogen worden gekopieerd of doorgestuurd naar derden. Doorsturen is wettelijk verboden en hiertegen bestaan wettelijke sancties. 
 • Prijzen en levertijden, die op de website vermeld staan, zijn geen bindende gegevens, waaraan rechten zijn te ontlenen.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
 • Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.
 • Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

LogoChoc bv

Oosterhout

Logo op chocolade

30 jaar ervaring..
uitvinders van
logo's op chocolade

Grote aantallen

We leveren zowel in kleine als grote aantallen.

Snel geleverd

Of supersnel geleverd!